Zoznámte sa prosím s platným Návštevným a organizačným poriadkom Zimného štadióna Ondreja Nepelu.

Článok I.

Základné ustanovenia

1)      HC SLOVAN Bratislava, a. s. ako organizátor športového podujatia v zimnom štadióne Ondreja Nepelu na ul. Odbojárov 9  v Bratislave vydáva podľa zákona NR SR č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) tento návštevný a organizačný poriadok ktorý obsahuje všetky náležitosti, ktoré súvisia s organizovaním podujatia, zabezpečením a výkonom činnosti usporiadateľskej služby, bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia v priebehu podujatia a v súvislosti s ním a podrobnosti súvisiace s účasťou divákov na podujatí.

2)      Na účely tohto Návštevného a organizačného poriadku sa rozumie:

a)    Organizátor podujatia: obchodná spoločnosť HC SLOVAN Bratislava a. s. , Odbojárov 9, , 831 04 Bratislava, IČO: 35 840 862

b)    Športové podujatie : zápasy Tipsort ligy, exhibičné zápasy ;

c)    Miesto konania podujatia: mesto Bratislava , Mestská časť Nové mesto, okres Bratislava III. zimný štadión Ondreja Nepelu na ul. Odbojárov 9

d)    Športové zariadenie: Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave

e)    Vstupenka: Cenina oprávňujúca k jednorazovému vstupu do Športového zariadenia v spojitosti s Podujatím;

f)    Majiteľ vstupenky: Subjekt, ktorý si zakúpil vstupenku, alebo iným zákonným spôsobom nadobudol vlastníctvo vstupenky;

g)    Účastník podujatia: fyzická osoba, ktorá sa z dôvodu konania Podujatia zdržiava na mieste konania Podujatia alebo v jeho blízkosti, premiestňuje sa k Miestu konania podujatia alebo odchádza z Miesta konania Podujatia, najmä divák;

h)    Dozorný orgán: Organizátor, členovia usporiadateľskej služby, príslušníci Policajného zboru a osoby poverené zo strany obce výkonom dozoru, delegát

i)     Usporiadateľská služba je organizovaná a riadená činnosť, ktorej cieľom je zabezpečenie pokojného priebehu podujatia v súlade so zákonom a účelom podujatia, udržanie verejného poriadku a ochrana bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku, životného prostredia a zaistenie informovanosti a pohodlia účastníkov podujatia. Usporiadateľskú službu vykonáva hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér a usporiadatelia.

j)     Hlavný usporiadateľ organizuje a riadi organizovanie podujatia a zabezpečuje plnenie úloh podľa pokynov organizátora podujatia.

k)    Bezpečnostný manažér je odborne spôsobilý usporiadateľ, ktorého organizátor podujatia určil, aby organizoval a riadil činnosť usporiadateľskej služby, pripravoval, riadil, vykonával a vyhodnocoval bezpečnostné opatrenia na mieste konania podujatia.

l)     Usporiadateľ je fyzická osoba, označená reflexnou vestou s výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“ alebo „SECURITY“ s  číslom na prednom i zadnom diele vesty.

m)   Účastníkom podujatia je fyzická osoba, ktorá sa z dôvodu konania podujatia zdržiava na mieste konania podujatia alebo v jeho blízkosti, premiestňuje sa k miestu konania podujatia alebo odchádza z miesta konania podujatia, najmä:

                                i.         divák,

                               ii.         osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s výkonom športovej činnosti

                              iii.         osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s organizovaním podujatia

                              iv.         osoba, ktorá sa zúčastňuje na podujatí v súvislosti s výkonom svojho povolania ( príslušník PZ SR, HaZZ, záchranár, novinár, fotograf, člen TV štábu, rozhlasu alebo   iného média atď)

                               v.         akreditovaná osoba

Článok II.

Športové zariadenie

1)      Vstup do športového zariadenia:

a)      Pre divákov - majiteľov vstupeniek a permanentiek do sektorov je možný výhradne jedným z vstupov na to určených, podľa grafickej schémy uvedenej v prílohe.

b)      Pre imobilných divákov – majiteľov je vstup možný výhradne cez špeciálny vstup na to určený označený ikonkou vozíčkara.

c)      je divákom umožnený 1 hod pred začiatkom  podujatia

d)      V prípade že sa divák nevie preukázať usporiadateľskej službe platnou vstupenkou, bude takáto osoba považovaná že sa na podujatie dostala neoprávnene a bude musieť podujatie opustiť.

2)      Organizátor podujatia zodpovedá za škody na zdraví a majetku, spôsobené účastníkovi podujatia iba v prípade, že boli spôsobené nedodržaním právnych predpisov zo strany organizátora podujatia, úmyselným, alebo nedbanlivým konaním fyzických osôb, ktoré sú v zamestnaneckom, alebo inom zmluvnom vzťahu s organizátorom podujatia.

3)      V prípade že si divák svojou neopatrnosťou alebo nedodržaním návštevného a organizačného poriadku, nedodržaním pokynov usporiadateľov spôsobí škodu, poranenie alebo úraz, organizátor nezodpovedá za takéto škody, poranenia alebo úrazy. Všetky škody spôsobené organizátorovi účastníkom podujatia ktoré vznikli konaním návštevníka podujatia a nedodržaním organizačného a návštevného poriadku budú vymáhané podľa platných právnych predpisov

         

                                                             

Článok II.

Oprávnenia a povinnosti usporiadateľa

1)    Usporiadateľ je oprávnený:

                  Člen usporiadateľskej služby je oprávnený

a)      presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či fyzická osoba, ktorá vstupuje na miesto konania podujatia, nemá pri sebe alebo na sebe predmety

·       pyrotechnický výrobok,

·       strelnú zbraň,

·       chladnú zbraň,

·       alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, okrem ich použitia na výkon športovej činnosti

·       písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie:

-        textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,

-        obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie,

prehliadku hmatom vykonáva člen usporiadateľskej služby rovnakého pohlavia,

b)      neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorá vnáša na miesto konania podujatia predmety uvedené v ods. 1 písm a)  alebo je zjavne pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,

c)      vyzvať diváka na opustenie miesta konania podujatia, ak ani po upozornení na nevhodnosť jeho správania alebo konania a   požadovania, aby od takého konania upustil, a svojím správaním alebo konaním ďalej narušuje verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia, pokračuje v nevhodnom správaní alebo konaní alebo ak sa odmietne podriadiť výzve usporiadateľa na premiestnenie do príslušného sektoru vyčleneného pre hostí

d)      vyviesť diváka a zakázať jeho ďalšiu účasť na podujatí, ak neuposlúchol pokyn podľa písmena c) tohto bodu,

e)      vyžiadať preukázanie totožnosti účastníka podujatia v súvislosti s porušením povinností účastníka podujatia

2)      Usporiadateľ je povinný:

a)    vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby bola zaistená bezpečnosť účastníkov podujatia,

b)    vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby jeho správanie alebo konanie nebolo dôvodom na vyvolanie alebo rozšírenie hrubej neslušnosti alebo výtržnosti účastníkov podujatia,

c)    presvedčiť sa, či sa na podujatí chce zúčastniť fyzická osoba na to oprávnená a na ten účel požadovať preukázanie totožnosti    účastníka podujatia,

d)     neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe,

1. ktorej účasť na podujatí bola zakázaná podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu

2. ktorá nepreukáže hodnoverne svoju totožnosť, ak ju o to člen usporiadateľskej služby požiadal,

3. u ktorej je možné dôvodne predpokladať, že bude narušovať verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia, alebo

4. mladšej ako 14 rokov bez sprievodu plnoletej fyzickej osoby, ak ide o rizikové podujatie,

e)    zaistiť predmet uvedený v Čl. II bod 1. písm a)  a odovzdať ho príslušníkovi Policajného zboru, upozorniť účastníka podujatia na nevhodnosť jeho správania alebo konania a požadovať, aby od neho upustil, ak svojím   správaním alebo konaním narušuje verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia,

Článok III.

Povinnosti a zákazy pre účastníkov podujatia

       1)       Účastník podujatia je povinný:

a)   dodržiavať návštevný a organizačný poriadok

b)   dodržiavať pokyny organizátora podujatia, členov usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov obecnej    polície a dozorného orgánu a zdržať sa všetkého, čo narušuje verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia,

c)  zdržať sa požívania alkoholických nápojov počas podujatia, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania  alkoholických nápojov na podujatí a požívania omamných látok alebo psychotropných látok počas podujatia,

d)   strpieť úkony člena usporiadateľskej služby súvisiace s porušením povinnosti účastníka podujatia pri výkone oprávnení a plnení   povinností člena usporiadateľskej služby podľa Čl. II Oprávnenia a povinnosti usporiadateľa

e)   po ukončení podujatia do 30 min  pokojne opustiť miesto konania podujatia,

f)   riadiť sa dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene  a doplnení niektorých zákonov

g)   počas celého pobytu v športovom zariadení  mať pri sebe platnú vstupenku a na požiadanie člena usporiadateľskej služby sa ňou preukázať. Vstupenka platí výhradne pre uvedený sektor, rad a sedadlo, ktoré je na nej uvedené a účastník podujatia je povinný sledovať podujatie z tohto miesta. Vstupenka platí v zásade len na jeden vstup do športového zariadenia. V prípade potreby opakovaného vstupu je majiteľ vstupenky povinný pri odchode zo športového zariadenia označiť si ju v niektorom z turniketov a pri vstupe opäť použiť vstup cez turniket na poschodí na ktorom má miesto podľa platného lístka alebo permanentky

h)   ak je na vstupenke uvedený konkrétny sektor a konkrétne číslo sedadla, je účastník povinný sledovať podujatie z tohto miesta.

 2)      Účastníkovi podujatia sa zakazuje

a)    navštevovať podujatie pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,

b)    mať zakrytú tvár spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim jeho identifikáciu,

c)    používať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu domáceho podujatia,

d)    požívať alkoholické nápoje počas premiestňovania sa na miesto konania podujatia alebo z miesta konania podujatia v priestoroch verejnej dopravy a hromadných dopravných prostriedkoch

e)    vstupovať v čase konania podujatia do priestorov športoviska bez súhlasu organizátora

f)     vhadzovať predmety do priestoru športoviska

g)    poškodzovať a ničiť majetok športového zariadenia

h)    správať sa vulgárne k ostatným návštevníkom podujatia, urážať ich vulgarizmami alebo neverbálnymi hanlivý gestami

i)     napadnúť fyzicky akéhokoľvek iného účastníka podujatia

j)     vyzliekať sa v hľadisku takým spôsobom, že je obnažená horná alebo spodná časť tela

k)    vnášať na miesto konania podujatia:

                           i.    alebo používať pyrotechnický výrobok, strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, okrem ich použitia na výkon športovej činnosti,

                          ii.    štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov na domáce podujatie, pri ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia alebo mravnosti účastníkov podujatia,

                         iii.    písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie:

-   textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,

-   obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie,

                         iv.    akékoľvek nápoje a jedlo

                          v.    zariadenia ktoré vydávajú hluk následkom mechanického pôsobenia pevných častí, vzduchu, plynu, alebo sú elektronicky poháňané ( píšťalky, vuvuzely, rapkáče, tlakové zvukové spraye,   atď)

                         vi.    zariadenia ktorých svetelné žiarenie pôsobí na ostatných účastníkov podujatia ( baterky, blikače, majáky, laserové ukazovatka atď )

                        vii.    akékoľvek zariadenie alebo prístroj, pomocou ktorého by bolo možné vyhotovovať zvukové/ zvukovo-obrazové záznamy, vysielať alebo akýmkoľvek iným spôsobom šíriť prostredníctvom internetu alebo iného média zvukové/zvukovo-obrazové záznamy, správy, opisy, či výsledky Podujatia, jeho celku  alebo časti, s výnimkou mobilných telefónov, tabletov a PDA zariadení

                       viii.    akékoľvek zviera

                         ix.    propagačné a komerčné predmety akejkoľvek povahy, najmä avšak nie výlučne transparenty, nápisy, letáky, darčeky, symboly a iné komerčno-propagačné materiály bez súhlasu organizátora

                          x.    bubny s viac ako jednou membránou s otvoreným dnom, o priemere nad 60 cm a výške nad 40 cm

                         xi.    plagáty rôznych konfigurácií a rozmiestniť ich tak, aby prekážali sledovaniu zápasu druhým divákom. Ich rozmiestnenie na určité miesto musí byť povolené a schválené  usporiadateľskou službou. Plagáty musia byť zhotovené z materiálov odolných proti vznieteniu (byť napustené špeciálnymi roztokmi), opatrené zodpovedajúcimi certifikátmi protipožiarnej bezpečnosti. Obsah plagátov musí byť zameraný výlučne na podporu svojho klubu, nesmie obsahovať urážlivé, hanlivé alebo vulgárne texty, slová, symboly, vyobrazenia.

                        xii.    vlajky na iných ako plastových dutých tyčkách. Dĺžka tyčky nesmie prekračovať 1,5 metra. Vlajky musia byť zhotovené z materiálov proti vznieteniu (byť napustené špeciálnymi roztokmi), opatrené zodpovedajúcimi certifikátmi protipožiarnej bezpečnosti. Obsah plagátov musí byť zameraný výlučne na podporu svojho klubu, nesmie obsahovať urážlivé, hanlivé alebo vulgárne texty, slová, symboly, vyobrazenia

l)     Pri porušení akéhokoľvek zákazu v zmysle Návštevného a organizačného poriadku, nerešpektovanie výzvy Dozorného orgánu si Organizátor vyhradzuje právo porušovateľa vykázať z Miesta konania podujatia a/alebo Športového zariadenia, a to bez nároku na refundáciu ceny Vstupenky.

Článok IV

Podmienky použitia vstupenky a zákaz reklamno-propagačných činností

1.      Majiteľ vstupenky a/alebo Účastník podujatia sa zaväzuje k dodržiavaniu Návštevného a organizačného poriadku v spojitosti s nadobudnutím vlastníctva Vstupenky ako aj v spojitosti s návštevou Miesta podujatia a Športového zariadenia. Účastník podujatia zúčastňujúci sa Podujatia svojou účasťou na Mieste podujatia a/alebo v Športovom zariadení prejavuje súhlas s filmovaním jeho osoby v spojitosti s Podujatím v Mieste podujatia a/alebo v Športovom zariadení vrátane s následnou reprodukciou a verejným rozširovaním resp. akýmkoľvek iným použitím zvukovo-obrazového záznamu s jeho podobizňou.

2.      ZAKAZUJE sa distribuovať, sprostredkúvať, predávať, vystavovať alebo ponúkať na predaj Vstupenky na Podujatie bez oprávnenia Organizátorom Podujatia. Bez oprávnenia a súhlasu Organizátora sa zakazuje, najmä avšak nie výlučne, Vstupenky ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, použiť na reklamné, propagačné či akékoľvek iné komerčné účely, napr. ako propagačný darček, ako výhru v rámci propagačných a spotrebiteľských súťaží, vecných lotérií a tombol, kvízov, zábavných hier a iných činností sledujúcich predovšetkým podporu predaja a služieb.

3.      ZAKAZUJE SA neoprávnené pozmeňovanie, falšovanie a kopírovanie Vstupeniek. Uvedené konanie môže viesť k vyvodeniu správnoprávnej ako aj trestnoprávnej zodpovednosti. 

4.      Žiadna fyzická osoba nachádzajúca sa v Mieste konania a/alebo v Športovom zariadení nesmie vykonávať úkony smerujúce k akejkoľvek reklame, vrátane skrytej, vystavovať komerčné a/alebo reklamné prostriedky a nápisy a predávať tovary alebo služby spojené s Podujatím. Pri porušení zákazu podľa tohto článku 2 Pokynov si Organizátor vyhradzuje právo porušovateľa vykázať z Miesta konania a/alebo Športového zariadenia, a to bez nároku na refundáciu ceny Vstupenky.

Tento organizačný a návštevný poriadok  nadobúda účinnosť dňa 17. septembra 2019.