HC SLOVAN BRATISLAVA ZVEREJŇUJE MEDIÁLNE PRAVIDLÁ O POVINNOSTI A PRAVIDLÁCH PRI KOMUNIKÁCII HRÁČOV A REALIZAČNÉHO TÍMU S MÉDIAMI A PARTNERMI KLUBU V SEZÓNE TIPOS EXTRALIGY 2021/22.

Článok I.

Médiá a partneri klubu

Hokejový klub HC SLOVAN Bratislava je z hľadiska médií najsledovanejším slovenským športovým klubom, má najširšiu obec fanúšikov a priaznivcov a dostáva najväčší priestor v printových médiách, na internete, v televízii a vo vysielaní rozhlasových staníc. Prostredníctvom domácich a zahraničných médií sa dostávajú informácie o klube širokému spektru verejnosti, ale v neposlednom rade aj sponzorom a obchodným partnerom klubu, ktorí sa podieľajú na jeho spolufinancovaní. Z týchto dôvodov je dôležité, aby boli hráči a realizačný tím k médiám  ústretoví a spolupracovali s nimi v maximálnej možnej miere.

Žijeme v mediálnom veku, v ktorom je trh je presýtený informáciami a jednotlivé médiá sa predháňajú v rýchlosti aktuálneho spravodajstva. V dôsledku týchto komunikačných efektov má slovenská mediálna scéna veľký vplyv  na verejnú mienku. Na hráčov a realizačný tím je vytváraný pomerne veľký a trvalý mediálny tlak. V zásade neexistuje iná možnosť, ako túto skutočnosť prijať ako fakt.

Prostredníctvom médií majú široká verejnosť  a  sponzori klubu možnosť  byť v kontakte s klubom a jeho hráčmi. K vytvoreniu čo najkorektnejších a blízkych vzťahov medzi klubom,  verejnosťou a sponzormi slúžia aj rôzne pravidelné marketingové, PR akcie klubu, ako sú prezentácie, autogramiády, rôzne spoločenské podujatia, charitatívne akcie, ap.

Povinnosťou hráčov a realizačného tímu je byť klubu k dispozícii za účelom jeho mediálnych a marketingových aktivít, čo je aj zakotvené v profesionálnej hráčskej zmluve každého hráča.

Spoločným menovateľom tohto snaženia je vytváranie pozitívneho obrazu klubu, budovanie značky klubu a v maximálnej možnej miere exaktné informovanie verejnosti a fanúšikov o dianí a aktivitách v klube.   

Článok II.

Prístup médií k hráčom a žiadosti o rozhovory

Zástupcovia médií majú umožnený prístup na všetky tréningy mužstva bez ohľadu na ľadovú plochu (hlavná aréna, Hala B), v ktorej sa tréning koná. Výnimkou je deň zápasu, kedy je účasť médií na predzápasovom rozkorčuľovaní zakázaná.

V deň zápasu sú vybraní hráči, resp. tréneri k dispozícii výlučne TV štábu, ktorý je výhradným majiteľom TV práv pre domáce zápasy HC SLOVAN Bratislava (RTVS, Sport1, Sport2HD - AMC Networks International), a to dve hodiny pred začiatkom zápasu v priestoroch mixzóny Zimného štadióna Ondreja Nepelu. TV štáb musí požiadať PR manažérku domáceho klubu o realizáciu týchto rozhovorov najneskôr po skončení ranného rozkorčuľovania.

Kabína HC SLOVAN Bratislava k dispozícii akreditovaným novinárom pre rozhovory s hráčmi cca 10 minút po skončení zápasu. Čas vyhradený na rozhovory s hráčmi priamo v kabíne je limitovaný na 7 minút. Oficiálna tlačová konferencia začína po každom zápase v Presscentre Zimného štadióna Ondreja Nepelu približne 20 minút po skončení zápasu za účasti hlavných trénerov oboch mužstiev. Tlačová konferencia prebieha v slovenčine s tlmočením do anglického jazyka na požiadanie.

Prístup do jednotlivých vyhradených priestorov Zimného štadióna Ondreja Nepelu v deň zápasu - presscentrum, mixzóna, kabína domáceho mužstva, sektor pre médiá v hľadisku A9 - je novinárom umožnený výhradne na základe akreditácie. Novinári, ktorí nemajú sezónnu akreditáciu, môžu požiadať o vydanie jednorazovej zápasovej akreditácie. Na každý zápas je k dispozícii cca 10 jednorazových akreditácií. Žiadosť je potrebné zaslať mailom manažérovi pre PR a vzťahy s médiami HC SLOVAN Jakubovi Brózovi, email: jakub.broz@hcslovan.sk najneskôr do 17:00 h predchádzajúceho dňa. Jednorazové zápasové akreditácie HC SLOVAN 2021/22 sa vydávajú televíznym, rozhlasovým, printovým a online médiám, ktoré pravidelne publikujú obsah o hokeji a majú preukázateľný počet divákov/poslucháčov/čitateľov. HC SLOVAN Bratislava si vyhradzuje plné právo rozhodnúť o pridelení, resp. nepridelení jednorazovej zápasovej akreditácie.

Základnými komunikačnými kanálmi HC SLOVAN Bratislava v sezóne 2021/22 sú pravidelné tlačové správy, aktuality publikované na klubovom webe www.hcslovan.sk, oficiálnom FB profile www.facebook.com/hcslovan a oficiálnom Twitter profile www.twitter.com/hcslovanba. 

Aktuálne informácie o klube, súpiska, štatistické ukazovatele a protokoly jednotlivých zápasov sú na oficiálnej klubovej webstránke SZĽH - www.hockeyslovakia.sk.

Článok III.

Priestory a pracovné podmienky pre médiá na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu

Vstup pre novinárov do Zimného štadióna Ondreja Nepelu sa nachádza zo zadnej strany od ul. Odbojárov oproti areálu mestského kúpaliska Tehelné pole. 

Presscentrum Zimného štadióna Ondreja Nepelu je umiestnené bezprostredne pri zadnom vchode vľavo a je prístupné vždy v deň zápasu cca dve hodiny pred začiatkom zápasu a jednu hodinu po skončení zápasu. Novinárom je v presscentre k dispozícii občerstvenie, nealkoholické nápoje, WiFi spojenie.

PressBox sa nachádza v sektore A9, rad 7-11, sedadlá 1-13. Zasadací poriadok v rámci sektoru PressBox je v tejto sezóne ľubovoľný. Sektor je prístupný interným schodišťom z prízemia arény oproti Presscentru. 

Počas zápasu je pridelený limitovaný počet stanovíšť pre fotografov za plexisklom okolo hracej plochy. Prednostne sú pridelené stanovištia pre klubových fotografov, ďalej pre fotografov akreditovaných KHL na báze sezónnej akreditácie. Všetci fotografi musia byť na zápas akreditovaní.

Parkovanie pre novinárov počas zápasov klub nezabezpečuje. Výnimkou sú prenosové vozidlá RTVS/Sport1/Sport2HD zabezpečujúce priame TV prenosy. V bezprostrednej blízkosti Zimného štadióna Ondreja Nepelu v pešej vzdialenosti je približne dvetisíc parkovacích možností. Viac detailov v časti Parkovanie.

Článok IV.

Pravidlá komunikácie s médiami a partnermi klubu

Práva a povinnosti hráčov a realizačného tímu pri komunikácii s médiami a partnermi klubu:

1) Povinnosťou hráča a člena realizačného tímu je konať v záujme klubu a plniť všetky záväzky vyplývajúce z  jeho profesionálnej zmluvy.

2) Ak je hráč požiadaný povereným manažérom pre komunikáciu a styk s verejnosťou zúčastniť sa na akcii organizovanej partnerom klubu s dostatočným časovým predstihom, je povinný daný termín akceptovať a zabezpečiť svoju účasť. Dôvody jeho prípadnej absencie, ktorá nie je riadne ospravedlnená a s dostatočným predstihom akceptovaná vedením klubu, budú posudzované rovnako ako v prípade neúčasti hráča v súťažnom zápase, či v tréningovom procese. Pri výbere hráčov, ktorí sa zúčastnia na akcii partnerov klubu, sa postupuje individuálne s dôrazom na aktuálnu časovú, zdravotnú a inú relevantnú situáciu každého jednotlivca, pričom klub prihliada na vyvážené a rovnomerné zastúpenie jednotlivých hráčov na akciách. V prípade, ak je hráč oddelením marketingu a komunikácie klubu oslovený, musí vyššie spomenuté pravidlá rešpektovať a zabezpečiť svoju účasť.

3) Každý kontakt hráčov s médiami je spostredkovaný oddelením komunikácie/PR klubu.

4) Hráč je povinný informovať o každom svojom individuálnom mediálnom výstupe oddelenie komunikácie/PR klubu. Za mediálne výstupy sa pre potreby týchto mediálnych pravidiel považujú najmä, ale nielen: telefonické rozhovory, individuálne PR rozhovory, rozhovory v TV, v rádiu, ap.

5) Hráči  sú povinní dodržiavať pravidlá obliekania pri plnení klubových povinností, t.j. pri tréningoch, zápasoch, na tlačových konferenciách, v mixzónach, pri autogramiádach a tiež pri všetkých rozhovoroch pre tlačové a audiovizuálne médiá. Hráč musí pri vyššie spomínaných klubových povinnostiach vystupovať v klubovom  oblečení s logom HC SLOVAN Bratislava, a v žiadnom prípade nemôže vystupovať v  oblečení iných, ani zahraničných, športových klubov – nevynímajúc čiapku, ani šiltovku.

6) Hráč je povinný prednostne poskytnúť rozhovor redaktorom klubového webu hcslovan.sk, administrátorovi oficiálnych klubových profilov na sociálnych sieťach (facebook, twitter), ako aj mediálnym partnerom klubu.

7) Hráč má kedykoľvek právo konzultovať problematiku spojenú s médiami s oddelením komunikácie/PR klubu, napr. ak sa mu zdá problematický vzťah s konkrétnym médiom či novinárom. Ďalší postup bude konzultovaný s vedením klubu a oddelením komunikácie/PR klubu.

Postup pri zabezpečovaní účasti hráčov a trénerov klubu na akciách pripravovaných priamo klubom alebo partnermi klubu:

1) Akákoľvek oficiálna spoločenská, charitatívna, mediálna, PR, alebo promotívna akcia s účasťou hráča a/alebo člena realizačného tímu musí byť vopred schválená vedením klubu, t.j. generálnym manažérom a/alebo jedným členom predstavenstva klubu.

2) Akákoľvek oficiálna akcia klubu podľa definície z predchádzajúceho článku týchto pravidiel s účasťou hráča A mužstva HC SLOVAN musí byť s dostatočným predstihom, najneskôr však 3 dni pred konaním danej akcie, konzultovaná s hlavným trénerom A mužstva. Oznam o konaní a detailoch akcie bude následne oznámený prostredníctvom osobného rozhovoru dotknutým hráčom, resp. zverejnený na nástenke v kabíne A mužstva.

Kontakt pre novinárov

Kontaktná osoba pre novinárov počas TIPOS Extraligy 2021/22:

Jakub Bróz (manažér pre PR a vzťahy s médiami)

E-mail: jakub.broz@hcslovan.sk

Tel.: +421 917 686 146