Logo

Reglement KHL

Reglement KHL

0 0

Príloha 6
Pravidlá správania sa v športovom zariadení
(pre hokejové zápasy KHL, VHL a MHL)
Tieto Pravidlá definujú normy správania sa divákov v športovom  zariadení pri návšteve hokejových zápasov prebiehajúcich na území Ruskej federácie a cudzích štátov, kde prebiehajú   „domáce“ zápasy zahraničného klubu.

1. Všeobecné ustanovenia
1.1 Za divákov sa považujú občania, ktorí dorazili do športového zariadenia so vstupným lístkom, predplatným, pozvánkou, inými dokumentami stanoveného vzoru a nie sú spojení s organizáciou a zaistením prevedenia zápasu.
1.2 Organizátor zápasu môže s cieľom zaistenia bezpečnosti pre jednotlivé kategórie divákov učiniť zvláštne podmienky návštevy zápasu pre tieto kategórie s povinným upovedomením vedenia športového zariadenia, orgánov ochrany práva a divákov o prijatom rozhodnutí pred začiatkom predaja vstupeniek.
1.3 Vstup do športového zariadenia predpokladá u divákov prijatie a dobrovoľné plnenie daných pravidiel, ktoré platia celú dobu, počas ktorej sa nachádzajú v športovom zariadení.
1.4 Kontrola dodržiavania pravidiel sa ukladá organizátorovi zápasu, pracovníkom orgánov ochrany práva, požiarneho dozoru a tiež službám športového zariadenia, ktoré sú zapojené do režimu kontroly pri vchode, rozsádzania divákov a ochrany verejného poriadku (bezpečnostné služby, súkromné agentúry pre ochranu, kontrolóri, administrátori, dobrovoľníci a i.).
1.5 Diváci, ktorí nedodržiavajú pravidlá, sa do športového zariadenia nevpúšťajú alebo sa vykazujú za jeho hranice bez vrátenia ceny vstupenky a v prípadoch ich protiprávnych činností sú vedení k administratívnej alebo trestnej zodpovednosti.
1.6 Organizátor zápasu má právo prevádzať foto-videozáznam divákov s cieľom predchádzať protiprávnej činnosti.
1.7 Porušenie súčasných Pravidiel divákom je pre organizátora zápasu a administráciu športového zariadenia podkladom pre posúdenie otázky o zákaze vstupu pre porušovateľa do športového  zariadenia v dobe prevádzania  iných hokejových zápasov.

2. Diváci majú právo:
2.1 Ak majú vstupenky, predplatné, pozvánky, iné dokumenty stanoveného vzoru, môžu vstupovať do športového zariadenia pred a počas zápasu. Doba začiatku vstupu do športového zariadenia sa určuje po spoločnom rozhodnutí organizátora zápasu, vedenia športového zariadenia a orgánov ochrany práva. Počet vchodov do športového zariadenia pre divákov, ktorí majú vstupenky, predplatné, pozvánky, iné dokumenty stanoveného vzoru určuje vedenie športového zariadenia.
2.2 Využívať služby poskytované organizátormi zápasu a vedením športového zariadenia
2.3 Přinášať na tribuny športového zariadenia a používať:
- tabakové výrobky a zapaľovače za podmienky, že ich budú používať len v špeciálnych fajčiarskych zónách
- suveníry oficiálne predávanú klubmi v športových zariadeniach
2.4 Zástupcom fanúšikov je s cieľom podpory mužstva povolené prinášať a  používať (pri určení osôb z ich radov, zodpovedných za každý kus z prostriedkov pre podporu, uvedených nižšie:
- bubny s jednou membránou s otvoreným dnom, o priemere do 60 cm a výške do 40 cm a s bežnými paličkami
- plagáty rôznych konfigurácií za podmienky, že budú na tribúnach rozmiestnené tak, aby neprekážali sledovaniu zápasu druhým divákom. Ich rozmiestnenie v športových zariadeniach je určované osobou klubu – organizátora zápasu zodpovednou za bezpečnosť podľa odsúhlasenia s vedením športového zariadenia, vedúcim štábu orgánov pre ochranu práva pri zápase a zástupcom Mestskej časti. Plagáty musia byť zhotovené z materiálov odolných proti vznieteniu (byť napustené špeciálnymi roztokmi), opatrené zodpovedajúcimi certifikátmi protipožiarnej bezpečnosti. Obsah plagátov musí byť zameraný výlučne na podporu svojho klubu, nesmie obsahovať urážlivé, po cenzure nepublikovateľné, provokačné texty, slová, symboly, vyobrazenia.
- vlajky na plastových dutých tyčkách. Dĺžka tyčky nesmie prekračovať 1,5 metra. Vlajky musia byť zhotovené z materiálov proti vznieteniu (byť napustené špeciálnymi roztokmi), opatrené zodpovedajúcimi certifikátmi protipožiárnej bezpečnosti. Používanie takýchto vlajok je povolené v sektoroch „hostí“ i „fanúšikov“. Obsah vyobrazenia na vlajkách musí byť zameraný výlučne na podporu svojho klubu, nesmie obsahovať urážlivé, po cenzure nepublikovateľné, provokačné texty, slová, symboly, vyobrazenia.
- Iné prostriedky pre podporu mužstva. Používanie iných prostriedkov pre podporu môže byť povolené spoločným rozhodnutím organizátora, vedenia športového zariadenia a vedenia štábu orgánov pre ochranu práva.

Prostriedky pre podporu, obsahy slov a výrazy v štátnych jazykoch republík Ruskej federácie, štátnych jazykoch krajín, ktorých kluby sa zúčastňujú KHL, musia mať preklad overený klubom. 

Prostriedky pre podporu, obsahy slov a výrazy v cudzom jazyku musia mať notársky overený preklad.

Prostriedky pre podporu obsahujúce skratky a kombinácie číslic musia mať písomné vysvetlenie významu skratiek a kombinácií číslic overené klubom.

Vlastníci vyššie uvedených predmetov sú povinni ju 1,5 hodiny pred začiatkom zápasu predložiť organizátorom zápasu, vedeniu športového zariadenia a štábu orgánov pre ochranu práva k posúdeniu, či zodpovedá požiadavkám.

V prípade porušenia súčasných pravidiel fanúšikmi môže byť prijaté rozhodnutie o zákaze používánia vyššie uvedených prostriedkov pre podporu na hokejových zápasoch.

2.5 Prevádzať bez akreditácie amatérske fotografovanie-videozáznamy (pokiaľ to nie je zakázané organizátormi zápasu, toto musí byť zodpovedajúcim spôsobom uvedené na vstupenke, predplatnom alebo pozvánke.

3. Diváci sú povinní
3.1 Predložiť pracovníkom uskutočňujúcim režim kontroly pri vchode vstupenky, predplatné, pozvánky, iné dokumenty, ktoré im dávajú právo vstupu do športového zariadenia ako aj  povolenia pre vjazd autodopravy k priliehajúcemu areálu
3.2 Prejsť špeciálnou kontrolou pri vchode do športového zatiadenia a v niektorých prípadoch pri vchode na priliehajúci ohradený areál s cieľom zaistiť bezpečnosť a zabrániť prineseniu zakázaných predmetov
3.3 Obsadzovať sedadlá na tribúnach v súlade so vstupenkami, predplatným a pozvánkami.
3.4 Dodržiavať zákonné predpisy organizátora zápasu, vedenia športového zariadenia, pracovníkov orgánov pre ochranu práva a požiarneho dozoru, dodržiavať verejný poriadok a všeobecne platné normy chovania.
3.5 Neodkladne oznamovať vedeniu športového zariadenia a pracovníkom orgánov pre ochranu práva prípady odhalenia podozrivých predmetov, zadymenia alebo požiaru, porušení práva a iných hrozieb proti bezpečnosti.
3.6 Chovať sa šetrne k majetku športového zariadenia, dodržovať čistotu.
3.7 V prípade spôsobenia poškodenia zdravia alebo majetku občana a tiež poškodenia majetku právnickej osoby vrátane organizátora „domáceho“ zápasu, nahradiť dané poškodenie v plnom rozsahu, postupom predpokladaným zákonom. Nevylučuje sa nárok na uspokojenie spätných požiadaviek poškodeného regresom od osoby, ktorá pôvodne nahradila spôsobené poškodenie.

4. Divákom je zakázané:
4.1 Byť v športovom zariadení v stave alkoholického, narkotického alebo toxického opojenia
4.2 Vnášať do športového  zariadenia , používať, uvádzať do činnosti:

- píšťalky, rapkáče

- liehové nápoje

- zbrane a strelivo ľubovoľného druhu

- ostré alebo rezajúce predmety

- dymové nálože

- ohňostroje

- signálne rakety

- petardy

- pyrotechniku

- iné látky, predmety, výrobky vrátane svoj pomocných, ktorých použitie môže viesť k zadymovaniu, vzplanutiu alebo iným negatívnym následkom.

- horľavé, výbušné, jedovaté, otravné a silne zapáchajúce látky

- ľahko zápalné materiály a predmety s nebezpečím požiaru

- farbiace látky

- narkotické látky

- radioaktívne materiály

- plynové bombičky s nervovo-paralytickým a slzotvorným účinkom

- laserové zariadenia

- iné predmety, ktoré môžu byť použité ako zbrane

- plechovky, sklenené a plastové fľaše a nádoby

- veľké objemné veci, ktoré prekážajú iným divákom a taktiež normálnemu priebehu zápasu

- prostriedky na zosilnenie zvuku

- rádiové stanice.

4.3 Fajčiť v miestach, kde je to vedením športového zariadenia  zakázané
4.4 Zapaľovať oheň
4.5 Hádzať predmety na tribúny, ľadovú plochu a priestor okolo nej a tiež cieľavedome medzi divákov, na hokejistov, trénerov, rozhodcov, zástupcov klubov, športového zariadenia, pracovníkov orgánov pre ochranu práva, oficiálne osoby organizátora súťaží
4.6 Nosiť a vystavovať na obdiv znaky, atribúty a inú symboliku fašistického a rasistického charakteru.
4.7 Používať slová, výrazy a gestikuláciu fašistického a rasistického charakteru.
4.8 Používať vulgarizmy a urážlivé slová, výrazy a gestikuláciu
4.9 Používať atribúty, plagáty, skandovnie, výkriky, gestikuláciu, vyvolávajúcu sociálnu, rasovú, církevnú, národnostnú a medzištátnu nenávisť a tiež sociálnu, rasovú, církevnú, národnostnú a medzištátnu nadradenosť
4.10 Používať prvky oblečenia, iné predmety a metódy s cieľom skryť tvár
4.11 Porušovať verejnú morálku a normy chovania obnažováním častí tela počas pobytu v športovom zariadení
4.12 Správať sa provokatívne, výhražne vo vzťahu k divákom a účastníkom zápasu,  ohrozovať na živote a bezpečí seba, iné osoby alebo vystavovať niekoho nebezpečiu a to akýmkoľvek spôsobom.
4.13 Vychádzať za ohradenie k ľadovej ploche a na ňu, objavovať sa v šatniach mužstiev, rozhodcov, tlačových centrách a iných služobných miestnostiach.
4.14 Zdržiavať sa počas konania zápasu v priechodoch, na schodoch, blokovať presun účastníkov a divákov, stúpať na sedadlá, skákať, imitovať protiprávne skutky, na tribúnach liezť na zábradlia,  osvetľovacie zariadenie, stožiary a nosné konštrukcie, spôsobovať škody na majetku šporotvého zariadenia a divákov.
4.15 Vodiť zvieratá do priestorov športového zariadenia.
4.16 Prevádzať ľubovolné politické akcie
4.17 Predávať, rozširovať ľubovoľným spôsobom produkciu reklamného, suvenírového, politického, církevného a rasistického charakteru (vrátane plagátov, letákov, skládačiek).
4.18 Prevádzať „špekulatívny“ čierny trh so vstupenkami na zápas.

Napísali o nás

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Viac informácií Rozumiem