Logo

Návštevný poriadok

Návštevný poriadok

0 0

Návštevný a organizačný poriadok Zimného štadióna Ondreja Nepelu

Článok I.

Základné ustanovenia

1)    HC SLOVAN Bratislava, a. s. ako organizátor športového podujatia na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, ul. Odbojárov 9  v Bratislave vydáva podľa zákona NR SR č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) tento návštevný a organizačný poriadok ktorý obsahuje všetky náležitosti, ktoré súvisia s organizovaním podujatia, zabezpečením a výkonom činnosti usporiadateľskej služby, bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia v priebehu podujatia a v súvislosti s ním a podrobnosti súvisiace s účasťou divákov na podujatí.

2)    Usporiadateľská služba je organizovaná a riadená činnosť, ktorej cieľom je zabezpečenie pokojného priebehu podujatia v súlade so zákonom a účelom podujatia, udržanie verejného poriadku a ochrana bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku, životného prostredia a zaistenie informovanosti a pohodlia účastníkov podujatia.

3)    Usporiadateľ je fyzická osoba, označená reflexnou vestou s výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“ a číslom na prednom i zadnom diele vesty.

4)    Účastníkom podujatia je fyzická osoba, ktorá sa z dôvodu konania podujatia zdržiava na mieste konania podujatia alebo v jeho blízkosti, premiestňuje sa k miestu konania podujatia alebo odchádza z miesta konania podujatia, najmä

1. divák,

2. osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s výkonom športovej činnosti,

3. osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s organizovaním podujatia

 

Článok II.

Zimný štadión Ondreja Nepelu

1)    Vstup na Zimný štadión Ondreja Nepelu:

a)     Pre divákov - majiteľov vstupeniek a permanentiek do sektorov A1 až A12, B1 až B12 je vstup do Zimného štadióna Ondreja Nepelu možný výhradne jedným z ôsmych hydraulických schodísk zo strany ulice Odbojárov, cez turnikety na poschodie A alebo B podľa miesta na sedenie ktoré je vyznačené na lístku alebo permanentke.

b)    Pre divákov – majiteľov vstupeniek do sektorov C1 až C30 – je vstup na Zimný štadión Ondreja Nepelu možný cez VIP vstup a recepciu zo strany Trnavskej cesty, alebo z garáže z -1 alebo -2 poschodia s výťahom na 3 poschodie.

c)     Pre imobilných divákov – majiteľov vstupeniek do sektoru I – je vstup na Zimný štadión Ondreja Nepelu možný výhradne cez špeciálny vstup zo strany ulice Odbojárov označený ikonkou vozíčkara.

d)    Zimný štadión Ondreja Nepelu je divákom sprístupnený 90 minút pred začiatkom zápasu a cca 30 minút po skončení zápasu.

e)     Počas celého pobytu na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu je divák povinný mať pri sebe platnú vstupenku, alebo permanentku a na požiadanie člena usporiadateľskej služby sa ňou preukázať. Vstupenka platí výhradne pre uvedený deň, hodinu, akciu, miesto konania, sektor, rad a sedadlo, ktoré je na nej uvedené. Vstupenka platí v zásade len na jeden vstup na Zimný štadión Ondreja Nepelu. V prípade potreby opakovaného vstupu je majiteľ vstupenky povinný pri odchode zo zimného štadióna označiť si ju v niektorom z turniketov a pri vstupe opäť použiť vstup cez turniket na poschodí, na ktorom má miesto podľa platného lístka alebo permanentky.

f)     V prípade že sa divák nevie preukázať usporiadateľskej službe platnou vstupenkou alebo permanentkou, bude takáto osoba považovaná, že sa na podujatie dostala neoprávnene a bude musieť podujatie opustiť.

2)    Účastník sa na podujatí zúčastňuje na vlastné nebezpečie.

3)    Organizátor podujatia zodpovedá za škody na zdraví a majetku, spôsobené účastníkovi podujatia iba v prípade, že boli spôsobené nedodržaním právnych predpisov zo strany organizátora podujatia, úmyselným, alebo nedbanlivým konaním fyzických osôb, ktoré sú v zamestnaneckom, alebo inom zmluvnom vzťahu s organizátorom podujatia.

4)    V prípade že si divák svojou neopatrnosťou alebo nedodržaním návštevného a organizačného poriadku Zimného štadióna Ondreja Nepelu, nedodržaním pokynov usporiadateľov spôsobí škodu, poranenie alebo úraz, organizátor nezodpovedá za takéto škody, poranenia alebo úrazy. Všetky škody spôsobené organizátorovi účastníkom podujatia, ktoré vznikli konaním návštevníka podujatia a nedodržaním organizačného a návštevného poriadku, budú vymáhané podľa platných právnych predpisov

         

                                                             

Článok II.

Oprávnenia a povinnosti usporiadateľa

      1. Usporiadateľ je oprávnený:

          Člen usporiadateľskej služby je oprávnený

a) presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či fyzická osoba, ktorá vstupuje na miesto konania podujatia, nemá pri sebe alebo na sebe predmet

  • pyrotechnický výrobok,
  • strelnú zbraň,
  • chladnú zbraň,
  • alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, okrem ich použitia na výkon športovej činnosti
  •  písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie:
    •   textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,
    • obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie,

prehliadku hmatom vykonáva člen usporiadateľskej služby rovnakého pohlavia,

b) neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorá vnáša na miesto konania podujatia predmety uvedené v ods. 1 písm a) alebo je zjavne pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,

c) vyzvať diváka na opustenie miesta konania podujatia, ak ani po upozornení na nevhodnosť jeho správania alebo konania a požadovania, aby od takého konania upustil, a svojím správaním alebo konaním ďalej narušuje verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia, pokračuje v nevhodnom správaní alebo konaní alebo ak sa odmietne podriadiť výzve usporiadateľa na premiestnenie do príslušného sektoru vyčleneného pre hosti počas rizikového podujatia

d) vyviesť diváka a zakázať jeho ďalšiu účasť na podujatí, ak neuposlúchol pokyn podľa písmena c),

e) vyžiadať preukázanie totožnosti účastníka podujatia v súvislosti s porušením povinností účastníka podujatia

 

 

1.     Usporiadateľ je povinný:

a) vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby bola zaistená bezpečnosť účastníkov podujatia,

b) vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby jeho správanie alebo konanie nebolo dôvodom na vyvolanie alebo rozšírenie hrubej neslušnosti alebo výtržnosti účastníkov podujatia,

c) zúčastniť sa na zaškolení usporiadateľov pred začiatkom podujatia,

d) presvedčiť sa, či sa na podujatí chce zúčastniť fyzická osoba na to oprávnená a na ten účel požadovať preukázanie totožnosti účastníka podujatia,

e) neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe,

1. ktorej účasť na podujatí bola zakázaná podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu

2. ktorá nepreukáže hodnoverne svoju totožnosť, ak ju o to člen usporiadateľskej služby požiadal,

3. u ktorej je možné dôvodne predpokladať, že bude narušovať verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia, alebo

4. mladšej ako 14 rokov bez sprievodu plnoletej fyzickej osoby, ak ide o rizikové podujatie,

f) zaistiť predmet uvedený v Čl. II bod 1. písm a)  a odovzdať ho príslušníkovi Policajného zboru,

g) upozorniť účastníka podujatia na nevhodnosť jeho správania alebo konania a požadovať, aby od neho upustil, ak svojím správaním alebo konaním narušuje verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia,

 

                                                                  Článok III.

                                         Povinnosti a zákazy pre účastníkov podujatia

       1. Účastník podujatia je povinný:

a)   dodržiavať návštevný a organizačný poriadok Zimného štadióna Ondreja Nepelu,

b) dodržiavať pokyny organizátora podujatia, členov usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov obecnej polície a dozorného orgánu a zdržať sa všetkého, čo narušuje verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia,

c) zdržať sa požívania alkoholických nápojov počas podujatia, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí a požívania omamných látok alebo psychotropných látok počas podujatia,

d) strpieť úkony člena usporiadateľskej služby súvisiace s porušením povinnosti účastníka podujatia pri výkone oprávnení a plnení povinností člena usporiadateľskej služby podľa Čl. II Oprávnenia a povinnosti usporiadateľa

e) po ukončení podujatia pokojne opustiť miesto konania podujatia,

f) zaobstarať si vstupenku do sektoru vyčleneného pre divákov podporujúcich družstvo alebo jednotlivca, ktorých podporuje, ak ide o rizikové podujatie alebo podujatie, na ktorom boli vstupenky vystavené na meno a priezvisko.

 

 2.   Účastníkovi podujatia sa zakazuje

a) vnášať na miesto konania podujatia a používať pyrotechnický výrobok, strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, okrem ich použitia na výkon športovej činnosti,

b) navštevovať podujatie pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,

c) vnášať na podujatie alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí alebo vnášať na rizikové podujatie alkoholické nápoje s obsahom alkoholu vyšším ako 4,1 objemových percent alkoholu,

d) mať zakrytú tvár spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim jeho identifikáciu,

e) používať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu domáceho podujatia,

f) vnášať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov na domáce podujatie, pri ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia alebo mravnosti účastníkov podujatia,

g) vnášať na podujatie písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie

1. textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,

2. obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie,

h) požívať alkoholické nápoje počas premiestňovania sa na miesto konania podujatia alebo z miesta konania podujatia v priestoroch verejnej dopravy a hromadných dopravných prostriedkoch,

i) vstupovať v čase konania podujatia do priestorov športoviska bez súhlasu organizátora,

j) vhadzovať predmety do priestoru športoviska.

Článok IV.

Vstup a pobyt účastníka na podujatí

 

1)    Vstup na podujatie bude umožnený len osobe, ktorá sa preukáže platnou vstupenkou, permanentkou, alebo iným dokladom, ktorý ju oprávňuje na vstup na podujatia. Kontrolu vykoná usporiadateľ, člen SBS, alebo príslušník PZ SR.

2)    Ak je na vstupenke uvedený konkrétny sektor a konkrétne číslo sedadla, je účastník povinný sledovať podujatie z tohto miesta.

                                                        Článok VI.

        Tento organizačný a návštevný poriadok  nadobúda účinnosť dňa 01.02.2014.

Najbližší zápas

Utorok o 17:30
vs
HC 07 Detva
HC SLOVAN Bratislava
Live prenos

Napísali o nás

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Viac informácií Rozumiem